Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ustanawia zasady ochrony Klientów Usługi i Użytkowników Serwisu Wydawnictwo Kwantum w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych. Cenimy Twoje zaufanie i dokładamy wszelkich starań, aby dać Ci pełną kontrolę nad Twoimi Danymi Osobowymi. Poniżej, w możliwie przejrzysty sposób, opisujemy zakres Danych, które przetwarzamy w związku z korzystaniem z naszej Usługi i Serwisu (w tym stron internetowych), cele i sposoby przetwarzania, zasady bezpieczeństwa Danych oraz Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem.

Korzystanie z Serwisu lub Usługi oznacza akceptację wszystkich zasad stosowanych przez Wydawnictwo Kwantum. Zapoznaj się z ich treścią zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych usług. Jeżeli nie zgadzasz się na zasady ustanowione w niniejszej Polityce, nie powinieneś rozpoczynać korzystania z naszej Usługi i Serwisu.

Podstawowe pojęcia

Poniżej przedstawiamy podstawowe pojęcia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć niniejszą Politykę:

Dane Osobowe - Dane naszych Klientów, dane powierzone nam do przetwarzania przez naszych Klientów oraz dane Użytkowników, przetwarzane w związku z korzystaniem z Usługi lub Serwisu.

Dane dotyczące aktywności w Serwisie lub Usłudze - Dane dotyczące Twojej aktywności w Usłudze lub Serwisie, dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookie lub skryptów śledzących (trackujących). Obejmują one w szczególności następujące dane: historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach Serwisu, daty założenia i logowania do Konta, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Serwisie i Usłudze, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Dane podane w szczegółach Konta - Dane osobowe podane przez Klienta, obejmujące: imię, nazwisko, kancelaria lub firma, dane adresowe, adres email, numer telefonu, informacje niezbędne do procesowania płatności.

Dane rejestracyjne - Dane podane w formularzach rejestracyjnych dostępnych w Serwisie: adres email, imię i nazwisko, przynależność do korporacji zawodowej, nr uprawnień radcowskich lub adwokackich.

Dane zawarte w podpisie kwalifikowanym lub Profilu Zaufanym - Dane osobowe Klienta zawarte w podpisie kwalifikowanym lub Profilu Zaufanym, obejmujące: imię, nazwisko, PESEL

Wydawnictwo Kwantum – Wydawnictwo Kwantum Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. 1 Maja 5, 81-807 Sopot, NIP 5842407041, REGON: 192073470.

Klient - Osoba korzystająca z Usługi w celu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, niezależnie od formy prawnej takiej działalności.

Konto - Indywidualna przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu Poczta Prawnicza Nota, za pośrednictwem której – po zalogowaniu – Klient może korzystać z Usługi.

Polityka - Niniejsza Polityka Prywatności.

Przetwarzanie - Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do realizacji Usługi lub korzystania z Serwisu.

Regulamin - Regulamin Świadczenia Usługi Poczta Prawnicza Nota.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis - Strony internetowe należące do Wydawnictwo Kwantum, umieszczone w szczególności pod adresem pocztaprawnicza.pl. Za pośrednictwem Serwisu, Klient może zalogować się do swojego Konta.

Usługa - Wszelkie usługi świadczone przez Wydawnictwo Kwantum drogą elektroniczną w modelu Software-as-a-Service (Saas), obejmujące w szczególności udostępnienie Klientowi możliwości korzystania z Konta, zarządzanie Danymi powierzonymi Wydawnictwo Kwantum do przetwarzania oraz dokonywania rejestrowanych doręczeń elektronicznych.

Użytkownik - Osoba korzystająca z Serwisu.


Kim jesteśmy?

Przydatne dane kontaktowe.

Wydawnictwo Kwantum jako administrator oraz podmiot przetwarzający Dane Osobowe

O ile nie zaznaczono inaczej, przetwarzamy Dane Osobowe jako administrator w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi i Serwisu. W tej roli to my jesteśmy odpowiedzialni za ustalenie celu i zasad przetwarzania Danych.

Czasem działamy również jako podmiot przetwarzający Dane w Twoim imieniu. Wtedy to Ty decydujesz jakie Dane Osobowe nam powierzasz i w jakim celu korzystasz z Usługi. Więcej na ten temat znajdziesz w sekcji: Dlaczego zawieram z Wydawnictwo Kwantum umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Nasze dane kontaktowe: Wydawnictwo Kwantum Sp. z o.o., ul. 1 Maja 5, 81-807, Sopot

Aby umożliwić Ci kontakt z nami w celu realizacji Twoich praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wszelkich innych kwestii związanych z ochroną Danych Osobowych, stworzyliśmy specjalny adres email privacy@kwantum.com.pl.


Jak przetwarzamy dane? Twoje Dane Osobowe i sposób ich przetwarzania.

Zasady przetwarzania Twoich Danych Osobowych różnią się, w zależności od tego, czy jesteś naszym Klientem, czy też niezalogowanym Użytkownikiem Serwisu. Różne są cele oraz zakres przetwarzanych przez nas Danych Osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzanych Danych w odniesieniu do poszczególnych celów, dla których ich potrzebujemy.

W celu korzystania z Usługi lub Serwisu

Świadczenie Usługi i udostępnianie Serwisu obejmuje następujące działania po stronie Wydawnictwo Kwantum: czynności administracyjne związane z zawarciem umowy o świadczenie Usługi na podstawie Regulaminu, założeniem Konta oraz uwierzytelnieniem Klienta w Serwisie, świadczenie Usługi, w tym wysyłanie komunikacji związanej z korzystaniem z Usługi i jej funkcjonowaniem (m.in. wiadomości systemowe i transakcyjne), dostarczanie treści zamówionych przez Klientów lub Użytkowników, działania podejmowane w celu obsługi Klientów i Użytkowników, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie roszczeń oraz kontrolę jakości Usługi.

Jakie dane przetwarzamy i dla jakich celów?

W celu założenia Konta oraz uwierzytelniania Klienta w Serwisie, wykorzystujemy:

 • Dane rejestracyjne oraz podane przez Ciebie hasło,
 • Dane zawarte w podpisie kwalifikowanym lub Profilu Zaufanym.

Hasło przechowujemy jedynie w postaci zaszyfrowanej i nie mamy do niego dostępu. Dane zawarte w podpisie kwalifikowanym lub Profilu Zaufanym, wykorzystujemy do porównania z Danymi rejestracyjnymi, w celu uwierzytelnienia Klienta.

W celu dostarczania Ci Usługi (tj. po zalogowaniu się do Konta jako nasz Klient), przetwarzamy jako administrator następujące dane:

 • Dane podane w szczegółach Konta,
 • Dane Osobowe,
 • Dane dotyczące aktywności w Serwisie lub Usłudze.

W toku dostarczania Ci Usługi przetwarzamy również Dane Osobowe powierzone przez Klienta oraz Dane zawarte w podpisie kwalifikowanym lub Profilu Zaufanym w celu realizacji Usługi, działając jako podmiot przetwarzający dane.

Dla uzasadnionych celów biznesowych

Przetwarzamy dane do celów związanych z opisanymi poniżej prawnie uzasadnionymi interesami Wydawnictwa Kwantum, z uwagi na rodzaj powiązań między nami a Klientami lub Użytkownikami.

Jakie dane wykorzystujemy i dla jakich celów?

Dla celów analitycznych. W celu prowadzenia statystyk korzystania z Usługi i Serwisu, ulepszania i ułatwiania korzystania z Usługi i Serwisu oraz zapewniania ich bezpieczeństwa informatycznego, przetwarzamy następujące dane:

 • Adres email,
 • Dane dotyczące aktywności w Usłudze lub Serwisie.

Dla celów dochodzenia roszczeń. Jeśli jest to konieczne, w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi, przetwarzamy następujące dane:

 • Dane podane w szczegółach Konta,
 • Dane dotyczące korzystania z Usługi lub Serwisu w zakresie niezbędnym do ustalenia roszczenia, inne Dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów oraz okoliczności dotyczących poniesionej szkody.

W celu odpowiedzi na zapytania. W celu obsługi Twoich zapytań, wniosków i ewentualnych skarg, możemy przetwarzać następujące Dane:

 • Dane podane w szczegółach Konta,
 • Dane dotyczące aktywności w Usłudze lub Serwisie, związanej z zapytaniem, wnioskiem lub skargą,
 • Dane zawarte w zapytaniu, wniosku lub skardze i dołączonych do nich dokumentach.

W celu badania satysfakcji Klientów i Użytkowników. W celu przeprowadzania badania poziomu zadowolenia z Usługi lub Serwisu oraz aby ulepszyć i ułatwić korzystanie z nich, możemy przetwarzać następujące dane:

 • Dane rejestracyjne, odpowiedzi na nasze pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych w badaniu.
Do wysyłania Ci wiadomości marketingowych

Jakie dane wykorzystujemy i dla jakich celów?

W celu wysyłania naszym Klientom i Użytkownikom wiadomości marketingowych i promocyjnych dotyczących naszych Serwisu i Usługi, możemy przetwarzać następujące dane:

 • Dane rejestracyjne.
Dla celów marketingowych, w tym tworzenia Twojego profilu

Dopasowanie naszej Usługi i Serwisu do Twoich preferencji

Chcemy, aby nasza Usługa i Serwis, w tym kierowana do Ciebie komunikacja marketingowa (jeśli wyraziłeś zgodę na jej otrzymywanie), były jak najpełniej dopasowane do Twoich potrzeb i preferencji (profilowanie). Poniżej opisujemy, na czym to polega.

Jakie dane wykorzystujemy i dla jakich celów?

W celu rozwoju sprzedaży i marketingu naszych usług, w tym stworzenia profilu Klienta lub Użytkownika, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom i preferencjom, przetwarzamy:

 • Dane rejestracyjne,
 • Dane podane w szczegółach Konta,
 • Dane dotyczące aktywności w Serwisie lub Usłudze.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas komunikacji marketingowej, do tak stworzonego profilu dopasowujemy treści reklamowe i marketingowe dotyczące naszych produktów i usług. Nie będziemy kierować do Ciebie komunikacji dotyczącej produktów lub usług innych podmiotów.

Remarketing (wyświetlanie reklam poza Serwisem)

W celu dotarcia do Ciebie z naszą komunikacją marketingową, w tym reklamami, poza Serwisem, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych reklam na innych stronach niż Serwis. W tym celu stosujemy odpowiedni kod, aby pobrać informacje o Twojej aktywności w Serwisie lub Usłudze. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych.

W celu świadczenia Usługi lub udostępniania Serwisu

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to konieczne, aby korzystać z Usługi lub Serwisu. Innymi słowy, abyś mógł zarejestrować się jako Klient, albo zamówić nasze materiały jako Użytkownik, musimy przetworzyć Twoje Dane Osobowe, ponieważ w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie dostarczyć Ci Usługi lub umożliwić korzystania z Serwisu.
Dane są niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dla uzasadnionych celów biznesowych

Podstawa prawna przetwarzania powyższych informacji to prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Poniżej wskazujemy jakie uzasadnione interesy ma Wydawnictwo Kwantum.

 • Dla celów analitycznych. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w analizowaniu działania Usługi i Serwisu oraz stopnia zadowolenia naszych Klientów i Użytkowników. Uznajemy, że przetwarzanie tych Danych jest również korzystne dla Klientów i Użytkowników, ponieważ naszym celem jest poprawienie działania Serwisu i zapewnienie wyższej jakości Usługi.
 • Dla celów dochodzenia roszczeń. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych, jeśli jest to konieczne do dochodzenia przez nas roszczeń w związku z niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniem z Usługi lub Serwisu lub obrony przed takimi roszczeniami.
 • W celu odpowiedzi na zapytania. Uważamy, że mamy zgodny z prawem interes, aby odpowiadać na Twoje wnioski lub pytania. Przyjmujemy, że przetwarzanie tych Danych jest również korzystne dla Ciebie, gdyż pozwala nam to odpowiednio pomóc i odpowiedzieć na Twoje pytania.
 • W celu badania satysfakcji Klientów. Uważamy, że mamy zgodny z prawem interes, aby badać, czy nasi Klienci i Użytkownicy są zadowoleni oraz co mogłoby pomóc w podniesieniu jakości naszych produktów i świadczonych przez nas usług.
Do wysyłania Ci wiadomości marketingowych

Podstawa prawna to zgoda, której nam udzieliłeś (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dla celów marketingowych, w tym tworzenia Twojego profilu klienta.

Podstawa prawna przetwarzania powyższych informacji to prawnie uzasadnione interesy Wydawnictwo Kwantum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Uznaliśmy, że mamy uzasadniony interes prawny aby analizować sposób używania naszej Usługi oraz Serwisu przez Klientów i Użytkowników, ulepszać je oraz promować nasze produkty i usługi, aby przyczyniać się do zwiększenia liczby Klientów i Użytkowników, którzy z nich korzystają.


Klienci i Użytkownicy Serwisu, którzy wyrażają chęć otrzymywania komunikacji marketingowej na podany adres email lub udzielają zgody na korzystanie z plików cookies, działają w drodze dobrowolnej, świadomej i jednoznacznej zgody, a zatem uznaliśmy, że mogą rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać do nich taką komunikację oraz wyświetlać reklamy. Jednocześnie, osoby te oczekują, że treści które otrzymują bądź oglądają, będą zgodne z ich zainteresowaniami - w tym celu analizujemy korzystanie przez nich z naszej Usługi lub Serwisu (profilowanie). Dostosowana komunikacja marketingowa kierowana do Klientów i Użytkowników umożliwia im skorzystanie z atrakcyjnych ofert i optymalne wykorzystanie naszej Usługi i Serwisu.


Jednocześnie, w celu opisanego wyżej profilowania, korzystamy jedynie z informacji lub danych związanych aktywnością w Usłudze lub Serwisie pochodzących od Klientów lub Użytkowników. Interesuje nas jedynie to, jak korzystasz z Usługi lub Serwisu, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych.


Dlatego też uznajemy, że nasze interesy są uzasadnione i zgodne z prawem, a jednocześnie nie naruszają wolności lub praw Użytkowników lub Klientów, które miałyby charakter nadrzędny.


Komu udostępniamy Twoje dane.

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
 • Podmioty przetwarzające

Korzystamy z dostawców, którzy działają wyłącznie na nasze polecenie, jako podmioty przetwarzające Dane Osobowe na naszą rzecz. Świadczą oni dla nas m.in. wsparcie obejmujące niektóre funkcje Usługi, usługi hostingu i wsparcia w obsłudze Klienta, a także usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Usłudze lub Serwisie, jak również dostarczają nam systemy do analizy ruchu w Serwisie.

 • Inni administratorzy

Współpracujemy też z podmiotami, które nie działają wyłącznie na nasze polecenie i same ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Korzystamy w nich w celu prowadzenia kampanii remarketingowych oraz aby prowadzić badania statystyczne.

 • Innym Klientom


Do jakich krajów przekazywane są moje dane?

Odbiorcy, którym przekazujemy Dane Osobowe, mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród nich mają siedzibę poza terytorium EOG.


Twoje prawa. Masz kontrolę nad swoimi danymi.

Zapewniamy, że nasi Klienci i Użytkownicy mogą realizować swoje prawa dotyczące ich danych.

Swoje prawa możesz realizować przez zgłoszenia na adres privacy@kwantum.com.pl. Wystarczy, że poinformujesz nas o przyczynie wniosku i prawie, z którego chcesz skorzystać.

Jeśli uznamy to za konieczne, aby móc Cię zidentyfikować, możemy zadać Ci dodatkowe pytania lub poprosić o dostarczenie dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość.

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Ci:

Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód

Jeśli prosimy Cię o wyrażenie zgody, jej wyrażenie jest zawsze dobrowolne. Informujemy o prawie wycofania zgody zanim ją wyrazisz.

Dodatkowo, masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie zakładania Konta lub korzystania z Serwisu, w tym na:

 • przetwarzanie adresu email w celu otrzymywania od nas komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na ten adres email,
 • zbieranie Twoich danych za pomocą plików cookies. Więcej o tym w Polityce cookies.

Cofnięcie zgody ma skutek od chwili dokonania tej czynności i nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Ciebie. Może jednak uniemożliwić Ci dalsze korzystanie z niektórych funkcji Usługi lub Serwisu (np. cofnięcie zgody na korzystanie z plików cookies może wpłynąć na możliwość korzystania z niektórych części Serwisu), które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Cofnąć swoją zgodę możesz na kilka prostych sposobów:

 • klikając „rezygnuj z subskrypcji” w otrzymanej wiadomości,
 • w przypadku zgody na korzystanie z plików cookies – w ustawieniach przeglądarki,
 • w sposób opisany poniżej w części Przydatne informacje kontaktowe.

Wycofanie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania:

 • informacji o zasadach przetwarzania przez nas Twoich Danych,
 • dostępu do swoich Danych Osobowych,
 • kopii swoich Danych.

Za pierwszą kopię danych nie pobieramy opłaty. W przypadku kolejnych próśb o wydanie kopii Danych, możemy pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem tej informacji.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie Danych Osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w szczegółach Konta na swoim Koncie. W odniesieniu do pozostałych Danych Osobowych, masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

W przypadkach określonych przez prawo, masz prawo do żądania, abyśmy usunęli dotyczące Ciebie Dane Osobowe. Żądanie usunięcia wszystkich Danych Osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądać usunięcia Danych Osobowych, jeżeli:

 • przetwarzanie Danych odbywa się z naruszeniem prawa lub musimy usunąć Dane, aby postąpić zgodnie z obowiązkiem wynikającym z prawa;
 • Twoje Dane nie są już niezbędne dla celów, w których były przetwarzane;
 • cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Danych (w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania była zgoda);
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych w celu prowadzenia statystyk korzystania z Usługi lub Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny.

Zatrzymamy niektóre Twoje dane pomimo żądania ich usunięcia, jeśli będzie to niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności Danych Osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres email i historię korzystania z Usługi lub Serwisu, które to Dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usługi lub Serwisu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcji Usługi lub Serwisu, korzystanie z których będzie się wiązało z przetwarzaniem Danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysyłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo żądać ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich Danych Osobowych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich Danych Osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Te przypadki opisaliśmy powyżej w sekcjach Dla uzasadnionych interesów biznesowych oraz Dla celów marketingowych, w tym tworzenia Twojego profilu klienta.

W szczególności, masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu. W takim wypadku, nie będziemy już przetwarzać Twoich Danych w tym celu i nie będziesz już od nas otrzymywał wiadomości marketingowych.

Dodatkowo, wycofanie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej dotyczącej naszych produktów lub usług będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich Danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu.

W odniesieniu do przetwarzania opisanego w sekcji Dla uzasadnionych interesów biznesowych, jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich Danych Osobowych, usuniemy Twoje Dane, wobec przetwarzania których wniosłeś sprzeciw.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli założyłeś u nas Konto lub wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich Danych, masz prawo otrzymać dotyczące Cię Dane Osobowe, które nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie oraz przesłania ich innemu administratorowi. Twoje Dane Osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie .CSV. Format .CSV jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora Danych Osobowych.

Prawo do złożenia skargi do organu

Informujemy Cię, że masz prawo złożyć skargę na przetwarzanie Twoich danych do organu nadzorczego, którym w przypadku Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane teleadresowe:

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • ul. Stawki 2
 • 00-193 Warszawa
 • tel. 606-950-000 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 10.00 - 13.00)
 • fax. 22 532 03 01
 • kancelaria@uodo.gov.pl
 • Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00


Inne przydatne informacje.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeśli jesteś naszym Klientem, Twoje Dane Osobowe przechowujemy przez okres posiadania przez Ciebie Konta w Usłudze. Po dezaktywacji Konta, Twoje dane będą przechowywane przez 60 dni wyłącznie po to, aby umożliwić Ci ewentualną reaktywację Konta. W tym czasie Twoje Dane będą jedynie przechowywane i nie będą na nich prowadzone inne operacje, chyba że wynika to z obowiązków nałożonych na nas przez prawo lub uprawnione organy. Po upływie tego terminu, Twoje Dane Osobowe zostaną usunięte z bazy głównej i nie będzie możliwe ich odzyskanie.

Dane Osobowe Użytkowników, którzy nie są naszymi Klientami, przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

Dane Osobowe osób zapisanych do naszych newsletterów lub osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych, będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera lub materiałów.

Po upływie powyższych terminów, Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres email,
 • historia korzystania z Usługi,
 • informacja o wyrażonych zgodach.

Dane te będziemy przechowywać jeszcze przez okres konieczny dla celów rozpatrywania skarg, zgodności z przepisami podatkowo-księgowymi oraz obsługi roszczeń związanych z korzystaniem z Usługi.

Dlaczego zawieram z Wydawnictwem Kwantum umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Jeżeli jesteś naszym Klientem i prowadzisz działalność na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w innych przypadkach, jeśli RODO ma zastosowanie do prowadzonej przez Ciebie działalności, w toku korzystania z Usługi powierzasz Wydawnictwu Kwantum przetwarzanie Danych Osobowych na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Czy Wydawnictwo Kwantum przetwarza dane osobowe dzieci lub szczególne kategorie danych?

Nie przetwarzamy danych osobowych dzieci oraz nie zbieramy szczególnych kategorii danych.

Usługa i Serwis kierowane są do osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat i które prowadzą działalność gospodarczą. Rozpoczynając korzystanie z Usługi lub Serwisu, oświadczasz jednocześnie, że masz ukończone 18 lat. Osoby małoletnie prosimy o nieudostępnianie nam żadnych informacji, w szczególności danych osobowych.

Jak Wydawnictwo Kwantum chroni moje Dane Osobowe?

Wdrożyliśmy odpowiednie i skuteczne środki zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych oraz szyfrowanych baz danych co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Czy Wydawnictwo Kwantum stosuje pliki cookies?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

Aktualizacje naszej Polityki.

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany adres email.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.